คำรับรองการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2553
   
คำรับรอง
รอบ 12 เดือน
     
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลประเมิน
     
สำนักงานสภาสถาบัน
 
     
- ส่วนบริหารงานทั่วไป
 คำรับรอง
 ผลประเมิน
        
- ส่วนตรวจสอบ
 คำรับรอง
 ผลประเมิน
        
สำนักงานอธิการบดี
 
 
        
- สำนักงานหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
คำรับรอง 
 ผลประเมิน
        
- ส่วนบริหารงานทั่วไป
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนบริหารทรัยากรบุคคล
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนการคลัง
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนพัสดุ
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนอาคารสถานที่
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนแผนงาน
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนกิจการนักศึกษา
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนนิติการ
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
- ส่วนสารสนเทศสถาบัน
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
           
คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
       
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คำรับรอง
ผลประเมิน
       
คณะวิทยาศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
       
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คำรับรอง
ผลประเมิน
       
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำรับรอง
ผลประเมิน
       
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำรับรอง
ผลประเมิน
       
สำนักบริหารวิชาการ
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
สำนักหอสมุดกลาง
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
สำนักทะเบียนและประมวลผล
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
วิทยาลัยนานาชาติ
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
วิทยาเขตชุมพร
คำรับรอง
ผลประเมิน
     
           
   
<กลับสู่หน้าแรก>