คำรับรองการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ของทุกหน่วยงานในสถาบันฯ

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2552
 
สำนักงานสภาสถาบัน  
รอบ 12 เดือน
           
- ส่วนบริหารงานทั่วไป
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนตรวจสอบ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
สำนักงานอธิการบดี                
- สำนักงานหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนบริหารงานทั่วไป
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนการคลัง
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนพัสดุ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนอาคารสถานที่
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนแผนงาน
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนบริหารการวิจัย
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนกิจการนักศึกษา
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- ส่วนนิติการ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- สภาคณาจารย์และพนักงาน
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต                
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
คณะวิทยาศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
สำนักบริหารวิชาการ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
สำนักหอสมุดกลาง
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
สำนักทะเบียนและประมวลผล
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
วิทยาลัยนานาชาติ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลฯ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
วิทยาเขตชุมพร
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
       
<กลับสู่หน้าแรก>