คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ผลการปฏิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองฯ ของทุกหน่วยงานในสถาบันฯ

หน่วยงาน/บุคคล
2551
2550
   
รอบ 12 เดือน
 
รอบ 12 เดือน
       
การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมสถาบัน  
ผลประเมิน
           
สำนักงานอธิการบดี  
 
       
- สำนักงานหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- กองกลาง
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- กองบริการการศึกษา
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- กองกิจการนักศึกษา
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- กองคลัง
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- กองการเจ้าหน้าที่
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- กองอาคารสถานที่
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- กองแผนงาน
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- กองพัสดุ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- กองซ่อมบำรุง
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- สำนักงานประกันคุณภาพฯ
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
- สำนักงานบริหารการวิจัย
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
คณะวิทยาศาสตร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
บัณฑิตวิทยาลัย
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
สำนักทะเบียนและประมวลผล
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
สำนักหอสมุดกลาง
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
สำนักวิจัยการสื่อสารฯ
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
วิทยาเขตชุมพร
คำรับรอง
ผลประเมิน
แผน
ผล
       
สำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
สำนักวิจัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลฯ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
วิทยาลัยนานาชาติ
คำรับรอง
ผลประเมิน
           
       
<กลับสู่หน้าแรก>