คำรับรองการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2554
ผลการประเมิน
 
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
มติสภาสถาบัน
-
9 เดือน
12 เดือน
   
มติคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
   
     
สำนักงานสภาสถาบัน
12 เดือน
   
- ส่วนบริหารงานทั่วไป
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
      
- ส่วนตรวจสอบ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
      
สำนักงานอธิการบดี  
9 เดือน
12 เดือน
      
- ส่วนบริหารงานทั่วไป
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนบริหารทรัยากรบุคคล
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนการคลัง
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนพัสดุ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนอาคารสถานที่
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนแผนงาน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนกิจการนักศึกษา
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
- ส่วนนิติการ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
   
   
คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต  
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
     
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
     
คณะวิทยาศาสตร์
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
     
สำนักหอสมุดกลาง
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
สำนักทะเบียนและประมวลผล
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
วิทยาลัยนานาชาติ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
วิทยาเขตชุมพร
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
   
           
   

<กลับสู่หน้าแรก>