แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผน
  แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี
  F1-P-วผ-001 (แบบฟอร์มแผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี แก้ไขครั้งที่ 8)
  แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด
  แบบฟอร์มการเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม
  แบบฟอร์มการเสนอโครงการหลักสูตรใหม
  แบบรายงานภาระงาน
  แบบสรุปการเสนอโครงการเพื่อขอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  การจัดทำกรอบอัตราพนักงานราชการ
  - รายละเอียดการจัดทำ
  - แบบฟอร์ม F1-F7
  เอกสารประกอบการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
  - รายละเอียดการจัดทำ
  - แบบฟอร์ม F8-F11
  แบบฟอร์มและคำชี้แจงประกอบการดำเนินงานด้านการวางแผน ปี 2550
  หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการฯ
  การทบทวนภาระงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  แบบฟอร์มเสนอโครงการหลักสูตรใหม่ฯ
  แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ฯ
  ตารางสรุปสาขาวิชาโครงการที่เสนอขอบรรจุในแผนฯ
   
  แบบฟอร์มสำหรับการติดตามประเมินผล/การรายงานผลตามตัวชี้วัด
  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ตามรายตัวชี้วัด
  แบบฟอร์มรายงานผล PART ปี 2551
  F1-P-วต-003 แก้ไขครั้งที่ 7 (แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการฝึกอบรมสัมมนา/นิทรรศการ/เอกสารเผยแพร)
   
   
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
  ตารางทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ฯ
  แบบฟอร์มสรุปสถานะการดำเนินงานโครงการเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558
  สรุปรายการวัสดุถาวร/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... (สำหรับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภาสถาบัน สำนักหอสมุดฯ สำนักบริการคอมฯ และสำนักทะเบียนฯ)
  สรุปค่าใช้จ่ายโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(สำหรับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภาสถาบัน สำนักหอสมุดฯ สำนักบริการคอมฯ และสำนักทะเบียนฯ)
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อสนองแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. / คำชี้แจง
  แบบฟอร์มการคำนวณสัดส่วนวงเงินรายรับและรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และ 2558
  ข้อมูลและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปีงบประมาณ 2560
   
  แบบฟอร์มสรุปจำนวนห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556
 
เอกสารขอยกเลิกรหัสผ่าน/ขอรับรหัสผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนคุม
  แบบบันทึกข้อความขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ (สำหรับทุกหน่วยงาน ยกเว้นวิทยาลัย)
  แบบบันทึกข้อความขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ (สำหรับวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มประกอบบันทึกข้อความขอโอนเปลี่ยนแปลง แบบ งปม.303 แก้ไขครั้งที่ 1, 303/1 ,303/2 แก้ไขครั้งที่ 1 (สำหรับทุกหน่วยงาน)
  แบบ ง.130-147 และคำอธิบาย
  แผนประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ...
  แบบ ง. 304/1 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้
  แบบฟอร์มเรียงลำดับความสำคัญค่าครุภัณฑ์
  แบบฟอร์มเรียงลำดับความสำคัญค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  แบบฟอร์มเรียงลำดับความสำคัญโครงการ
  รูปแบบการเขียนโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
  ตัวอย่างตัวชี้วัดประกอบการเขียนโครงการกิจกรรม
  F1-W-วง-001 (ทะเบียนคุมจำนวนยานพาหนะฯ)
  F1-W-วง-002 (ประมาณการรายรับ แก้ไขครั้งที่ 3)
  F3-P-วง-003 (สรุปประมาณการรายรับ-รายจ่าย)
  F4-P-วง-003 (ประมาณการรายรับเงินรายได้)
  F5-P-วง-003 (ประมาณการรายจ่าย)
  F2-W-วง-001 (แบบที่ 2)
  F3-W-วง-001 (แบบที่ 3)
  F4-W-วง-001 (แบบที่ 4)
  F5-W-วง-001 (แบบที่ 1)
  F6-W-วง-001 (แบบที่ 5)
  F7-W-วง-001 (คำชี้แจงประกอบการขออัตราเพิ่มใหม่)
  F8-W-วง-001 (แบบบัญชีรายชื่อการขออัตราพนักงานฯ)
  F12-W-วง-003 แก้ไขครั้งที่ 2 (แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์)
  F13-W-วง-003 แก้ไขครั้งที่ 2 (แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทโครงการที่มีการเบิกจ่ายหลายงวด)
  F14-W-วง-003 แก้ไขครั้งที่ 2 (แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
  F15-W-วง-003 แก้ไขครั้งที่ 2 (แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ) )
  F23-W-วง-002 (เกณฑ์ปรับใหม่ 59) .........................คำอธิบายการกรอก
  F24-W-วง-003 (สรุปรายการวัสดุถาวร)
  F28-W-วง-003 (สรุปรายชื่อโครงการวิจัย)
  F29-W-วง-003 (สรุปรายชื่อโครงการพิเศษรายจ่ายอื่น)
  F30-P-วง-002 (แผนการประมาณการชดใช้เงินรายได้สะสม(เงินคงคลัง)ตามมติสภาสถาบันฯ) ปรับปรุงใหม่
  F31-P-วง-002 (แบบฟอร์มเสนอขอปรับอัตราเดิมลูกจ้างรายเดือนเป็นการจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้) แก้ไขครั้งที่ 3
  F32-P-วง-002 (แบบฟอร์มภาระงานสำหรับการจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้) แก้ไขครั้งที่ 3
  แบบฟอร์มสำรวจรายการครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ/ แบบฟอร์มรายละเอียดห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน (ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิ.ย 56)
   
  <กลับสู่หน้าแรก>