เอกสารประกอบการบรรยายและฝึกอบรมต่างๆ
  การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้อำนวยการกองแผนงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 26 แห่ง เรื่อง การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (PART) วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2552
   
  เอกสารประกอบการบรรยาย PART 18 ก.ย. 51
  เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 51
  เสียงบรรยายและเอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงเครื่องมือ PART
  การวางแผนกลยุทธ์/ ดร.อุทิศ ขาวเธียร 27 ก.ค. 50 เสียงบรรยาย(เอกสารประกอบใช้ชุด 16 ก.ค.50)
  การวางแผนกลยุทธ์/ ดร.อุทิศ ขาวเธียร 16 ก.ค. 50 เสียงบรรยาย**เอกสารประกอบ
  การวางแผนกลยุทธ์/ ดร.อุทิศ ขาวเธียร 31 พ.ค. 50 เสียงบรรยาย**เอกสารประกอบ
   
  การเงินอุดมศึกษา : นพ.ธาดา มาติน (6 ก.ค. 50)
  การจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2550-2554 คณะวิทยาศาสตร์
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
   
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล (26 ก.ย. 49)
  - เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point)
  - แผนที่ยุทธศาสตร์ 50-59
  - แบบฟอร์มต่างๆ (Zip file)
   
  การติดตามผลและการประเมินผลโดยเครื่องมือ PART (1 พ.ย. 47)
  การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (1 พ.ย. 47)
  การผลักดันแผนกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ (6 ก.ย. 47)
   
  <กลับสู่หน้าแรก>