ภารกิจด้านแผนงบประมาณ
  ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำป
  ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำป
  ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดงบรายจ่ายและหลักเกณฑ์การถัวเฉลี่ยจ่ายในงบรายจ่าย
   
  วิธีการคำนวณการจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
  หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสด
   
  ข้อมูลอื่นๆ และข้อมูลเดิม
  คู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ(คู่มือการวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วนราชการ)
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2549 ไปพลางก่อนในระบบ GFMIS
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน
  สรุปผลการเยี่ยมชม/ดูงาน ของสำนักงบประมาณ ณ วิทยาเขตชุมพร
  GFMIS
  ประเด็นถาม-ตอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สรุปคำถาม-ตอบ เรื่องการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549
  ประเด็นถาม-ตอบ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในเรื่องของงบประมาณ
  ระบบและวิธีการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติที่สำคัญ
  แนวทางการทบทวนและจัดทำโครงสร้างผลผลิต
  กระบวนการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  แนวทางการจัดทำโครงการและการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสนองแผนกลยุทธสถาบัน (มีในคู่มือระบบงบประมาณ)
  วิธีการคำนวณแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
  มาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้ ปี 2550
   
  <กลับสู่หน้าแรก>