KNOWLEDGE CENTER
ข้อมูลที่เผยแพร่ส่วนนี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซด์ของ สำนักงาน ก.พ..ร.และแหล่งอื่นๆ มีวัตถุประสงค์นำมาเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวาง ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆ ท่าน ที่มาเยี่ยมชมหากมี คำแนะนำหรือข้อมูลใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์จะนำมาเผยแพร่ในเว็บไซด์ส่วนนี้ ส่งไฟล์ข้อมูลไปที่ kpsumat@kmitl.ac.th
*** คณะกรรมการบริหารองค์ความรู้กองแผนงาน ***

@ การจัดการความรู้
     
  @ การบริหารจัดการ
   
Free Web Site Counter
Since 28 Dec 2007
Last update 28 December, 2007 5:24 PM
<กลับสู่หน้าแรก>