คำรับรองการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน
 
 
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
 
มติสภาสถาบัน        
มติคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน        
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คำรับรอง 57      
         
สำนักงานสภาสถาบัน คำรับรอง 57      
- ส่วนบริหารงานทั่วไป คำรับรอง 57         
- ส่วนตรวจสอบ คำรับรอง 57         
         
สำนักงานอธิการบดี           
- ส่วนบริหารงานทั่วไป คำรับรอง 57      
- ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ คำรับรอง 57      
- ส่วนบริหารทรัยากรบุคคล คำรับรอง 57      
- ส่วนการคลัง คำรับรอง 57      
- ส่วนพัสดุ คำรับรอง 57      
- ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ คำรับรอง 57      
- ส่วนอาคารสถานที่ คำรับรอง 57      
- ส่วนแผนงาน คำรับรอง 57      
- ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย คำรับรอง 57      
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา คำรับรอง 57      
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คำรับรอง 57      
- ส่วนกิจการนักศึกษา คำรับรอง 57      
- ส่วนนิติการ คำรับรอง 57      
- ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง คำรับรอง 57      
         
คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คำรับรอง 57        
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำรับรอง 57        
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คำรับรอง 57        
คณะวิทยาศาสตร์ คำรับรอง 57        
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คำรับรอง 57        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คำรับรอง 57        
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คำรับรอง 57        
สำนักหอสมุดกลาง คำรับรอง 57      
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ คำรับรอง 57      
สำนักทะเบียนและประมวลผล คำรับรอง 57      
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ คำรับรอง 57      
วิทยาลัยนานาชาติ คำรับรอง 57      
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คำรับรอง 57      
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล คำรับรอง 57      
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ คำรับรอง 57      
วิทยาเขตชุมพร คำรับรอง 57      
         
   

<กลับสู่หน้าแรก>