คำรับรองการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน
 
 
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
 
มติสภาสถาบัน   มติรอบ 9 เดือน มติรอบ 12 เดือน  
มติคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน   มติรอบ 9 เดือน มติรอบ 12 เดือน  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรอง 56
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
         
สำนักงานสภาสถาบัน คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนบริหารงานทั่วไป คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน     
- ส่วนตรวจสอบ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน     
         
สำนักงานอธิการบดี     ผล 12 เดือน     
- ส่วนบริหารงานทั่วไป คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนบริหารทรัยากรบุคคล คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนการคลัง คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนพัสดุ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนอาคารสถานที่ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนแผนงาน คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนกิจการนักศึกษา คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนนิติการ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
         
คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะวิทยาศาสตร์ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
สำนักหอสมุดกลาง คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
สำนักทะเบียนและประมวลผล คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยนานาชาติ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ คำรับรอง 56 ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาเขตชุมพร
คำรับรอง 56
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
         
   

<กลับสู่หน้าแรก>