คำรับรองการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน
 
 
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
 
มติสภาสถาบัน   มติสภา 9 เดือน มติสภา 12 เดือน  
มติคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน   มติผู้บริหาร 9 เดือน มติผู้บริหาร 12 เดือน  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
         
สำนักงานสภาสถาบัน   ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- สำนักงานสภาสถาบัน/ส่วนบริหารงานทั่วไป
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน     
- ส่วนตรวจสอบ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน     
         
สำนักงานอธิการบดี
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน     
- ส่วนบริหารงานทั่วไป
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนบริหารทรัยากรบุคคล
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนการคลัง
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนพัสดุ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนอาคารสถานที่
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนแผนงาน
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนกิจการนักศึกษา
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
- ส่วนนิติการ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
         
คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต        
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะวิทยาศาสตร์
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน    
สำนักหอสมุดกลาง
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
สำนักทะเบียนและประมวลผล
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยนานาชาติ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
วิทยาเขตชุมพร
คำรับรอง 55
ผล 9 เดือน ผล 12 เดือน  
         
   

<กลับสู่หน้าแรก>