ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-3298133-34
 
โทรศัพท์กลางสถาบัน : 02-3298000 ต่อสายภายใน
 
E-mail : aplandiv@kmitl.ac.th
 
Website : www.kmitl.ac.th/plandiv
 
    
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
สายภายใน
E-mail
รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย
3090
 
 
02-3298134
 
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 
นางวันดี บุญยิ่ง
3281
kwboonyi@kmitl.ac.th
 
02-3298133
 
ภารกิจด้านนโยบายและแผน
 
น.ส.รัตนา รัตนะ
3288
krratana@kmitl.ac.th
นายมาณู อิ่มสำราญ
3288
kimanu@kmitl.ac.th
น.ส.ดลฤดี อินทะ
3285
ktdonrud@kmitl.ac.th
น.ส.กชภัส คงถาวร
3285
khrungna@kmitl.ac.th
 
 
ภารกิจด้านแผนงบประมาณ
 
นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์
3286
ksnuttha@kmitl.ac.th
น.ส.ทิพวรรณ จันทรประเสริฐ
3286
kjtippaw@kmitl.ac.th
น.ส.อรอนงค์ สุทธิ
3287
ksuornan@kmitl.ac.th
น.ส.มัณทิตา โสมปาน
3287
ksmuntit@kmitl.ac.th
 นางมณทิรา เล็กยิ้ม
3283
 klmonthi@kmitl.ac.th
 
 
ภารกิจด้านวิจัยสถาบัน
 
นางขนิษฐา สาคร
3289
kskanitt@kmitl.ac.th
นางลภัสวีณ์ สอนพูล
3289
knwanna@kmitl.ac.th
นายจตุพร ศิริบรรณไพศาล
3284
ksjatupo@kmitl.ac.th
 
 
ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล
 
 น.ส.เพียรประคอง มารักษ์
3292
kmpeanpr@kmitl.ac.th
 นางสำราญ เวบ้านแพ้ว
3282
kwsumran@kmitl.ac.th
 น.ส.ธนัญชนก จ้อยรักษา
3282
kspanya@kmitl.ac.th
 
 
 ภารกิจด้านบริการส่วนงาน
 
 นางสุธิดา สาตรปรุง
3701
kpsuthid@kmitl.ac.th
 น.ส.อธิษฐ์ธนัน จันทร์ครอบ
3007
ktyuware@kmitl.ac.th
 นส.นิรมล สุวิสิษฐ
3893
ksniramo@kmitl.ac.th
 
 
 ภารกิจด้านวางผังแม่บทและธุรการ
 
 นายสุเมท แป้งหอม
3283
kpsumat@kmitl.ac.th
 นางจันทร์ศรี สุขวิเศษ
3291
ksjunsri@kmitl.ac.th
 นางนวลฉวี สโมสร
3291
ksnualch@kmitl.ac.th
 นางมุกดา แก้วจรัส
3290
kkmukda@kmitl.ac.th
 <กลับสู่หน้าแรก>