สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง # ปรัชญา การศึกษา วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ # ปณิธาน มุ่งมั่นให้การศึกษา และวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ # วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020...

ข้อมูลสารสนเทศสถาบันฯ

 

พ.ร.บ. สถาบัน 2551

ประกาศจัดตั้งส่วนงาน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจสถาบัน
แผนภูมิการแบ่งส่วนงานสถาบัน ม.ค. 58
แผนภูมิการบริหารงานสถาบัน 31 ส.ค. 54
แผนที่เดินทางและแผนผังภายในสถาบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแผนงาน
ประวัติ/โครงสร้าง/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหารและบุคลากร โทรศัพท์/โทรสาร
 
 
    รูปภาพ Cr. page I LOVE KMITL
   
DOWNLOAD แบบฟอร์มทุกงาน
    แผนบริหารสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
    ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการ KMITL ONE
    แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสถาบัน ปีการศึกษา 2556
    แบบประเมินประสิทธิภาพอาคารฯ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา  
   
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2555-2559
 
               
เอกสารเผยแพร่
 
LINK
ระบบสารสนเทศส่วนแผนงาน
บัญชี 3 มิติ
เบิกพัสด
จองห้องประชุม
แผนกลยุทธ์สถาบัน2555-2563  
KM-Planning Blog
Webmail สถาบัน
เว็บไซต์สถาบัน
จองรถยนต์
แจ้งซ่อมออนไลน์
   
เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณ ของ สกอ.  
   
LINK สำนักงบประมาณ : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ / มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง / อัตราและเกณฑ์ราคางานต่อหน่วย  
     
 
การจัดทำแผน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. 2558
 
 

 

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
2554-2558
 
 
 
รายงานประจำปีสถาบัน

2549 / 2548 / 2547 / 2546

2553 / 2552 / 2551 / 2550  
2554/2555 / 2556  
   

การจัดทำงบประมาณ

ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

 

2549 / 2548 / 2547 / 2546

2552 / 2551/ 2550
2555 /
 
  สถิติการศึกษาคลังข้อมูล
2552 / 2551 /2550 / 2549
2553 / 2554
2555 (ข้อมูลเบื้องต้น)
2556 (ข้อมูลเบื้องต้น)
  2557
ความพึงพอใจของนายจ้าง   

2551 / 2552

2550 / 2549 / 2548 / 2547 
 
 
     
คำรับรองการปฏิบัติงาน/การติดตามประเมินผล / PART

คู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ 

 
2559
(แก้ไขเพิ่มเติมจากคู่มือปี 2558
ในหน้า 14,15,16,17,18,24,
25,30,34,35,36,38
อักษรสีน้ำเงิน)
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
2557

2553 / 2554 / 2555 / 2556

2552 / 2551 / 2550 / 2549
 
 
รายละเอียดตัวชี้วัดตาม
เอกสาร
งบประมาณ ปีงบประมาณ
2559 / 2558 /
2557 / 2556 / 2555 / 2554 
 
 
   
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา / ข้อมูลรายงานผลประกันคุณภาพการศึกษา / รายงานสำรวจความพึงพอใจ
รายงานสรุปผลความต้องการจำเป็น
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา
 
2555
2554 / ข้อเสนอแนะ
2553
 
รายงานการประเมินผลเรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อ
ในคณะต่างๆ ภายในสถาบัน
ปีการศึกษา
  2554 / 2555
2553 /2552
 
   
 
 
    ข้อมูลรายงานผลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   

***** ปีการศึกษา 2556 *****

***** ปีการศึกษา 2555 *****

   
คลังความรู้
   
   
ข้อมูลอื่นๆ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

   
  ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  โทรศัพท์ 0 2329 8133 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2329 8134 E-mail : aplandiv@kmitl.ac.th
 
Last update :
20-Oct-2015 10:38 AM
  Free Hit Counters
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548